Nieuwe verordening van het Europees Parlement: alle nieuwe daken van gebouwen moeten tegen 2028 op zonne-energie werken!

· zonnepanelen industrie Nieuws

Afgelopen dinsdag hebben de leden van het Europees Parlement met 343 tegen 216 stemmen en 78 onthoudingen een ontwerp-maatregel goedgekeurd die erop gericht is het aantal renovaties te verhogen en het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. De leden van het Parlement zullen nu met de Raad onderhandelen over de definitieve vorm van het wetsontwerp.
De voorgestelde herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBDII: Energy Performance of Buildings Directive) vereist dat alle nieuwe gebouwen tegen 2028 en gerenoveerde woningen tegen 2032 zonnedaksystemen gebruiken. U kunt Maysun's "Gids voor het kopen van PV" lezen.

broken image

Achtergrond van het wetsvoorstel

Eerder, op 15 december 2021, heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel aangenomen dat belangrijke aspecten van decarbonisatie in de bouwsector regelt als onderdeel van het zogenaamde "Fit for 55"-pakket. De nieuwe Europese klimaatwet (juli 2021) neemt de doelstellingen voor 2030 en 2050 op in bindende Europese wetgeving.
In 2022 heeft de Commissie het Initiatief Zonnedaken gelanceerd, dat vereist dat alle nieuwe openbare, commerciële en residentiële gebouwen gefaseerd fotovoltaïsche panelen installeren.
Tot nu toe werd een herziene richtlijn betreffende de energieprestaties van gebouwen (EPBDII) aangenomen, die tot doel heeft fotovoltaïsche energie en energieopslagtoepassingen te integreren in de aanpassing en het ontwerp van gebouwen en het koolstofvrij maken van bestaande gebouwen te versnellen, waarbij de bijgewerkte versie van de richtlijn het toepassingsgebied uitbreidt tot het verminderen van de emissies van gebouwen, en niet alleen tot het verbeteren van hun energieprestaties.

broken image

De plannen en het effect van de richtlijn

De richtlijn heeft tot doel de uitstoot van broeikasgassen en het energieverbruik in de bouwsector van de EU tegen 2030 te verminderen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. De richtlijn richt zich ook op het verhogen van het percentage energieherzieningen in inefficiënte gebouwen en het verbeteren van de uitwisseling van informatie over energieprestaties.
 Nieuwe gebouwen zullen vanaf 2028 emissievrij zijn.
 Maatregelen om de energiekosten te drukken en de klimaatverandering te bestrijden
 Steunmaatregelen voor kwetsbare huishoudens
 Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 36% van de uitstoot van broeikasgassen.

De richtlijn bepaalt dat woongebouwen in 2030 ten minste energieprestatieklasse E moeten bereiken, en klasse D in 2033. De klassen variëren van A tot G, waarbij G overeenkomt met de slechtst presterende 15% van de gebouwen in de lidstaten. Niet-huishoudelijke en openbare gebouwen moeten tegen respectievelijk 2027 en 2030 dezelfde classificatie bereiken. Tegelijkertijd wordt in de richtlijn aanbevolen dat de nationale renovatieplannen steunregelingen omvatten om de toegang tot subsidies en financiering te vergemakkelijken, dat een aanzienlijke premie moet worden verstrekt voor grondige renovatie, met name voor de slechtst presterende gebouwen, en dat aan kwetsbare huishoudens gerichte subsidies moeten worden verstrekt.

De deadline is 2026 voor nieuwe gebouwen die door overheidsinstanties worden gebruikt, geëxploiteerd of in eigendom zijn, en 2032 voor gebouwen van huishoudens die ingrijpend worden gerenoveerd. Monumenten zijn uitgesloten van de nieuwe regels en de EU-landen mogen gebouwen die beschermd zijn vanwege hun uitzonderlijke architecturale of historische waarde, technische gebouwen, gebouwen in tijdelijk gebruik en kerken en gebedshuizen uitsluiten.
Bij verkoop, verhuur, nieuwe contracten of ingrijpende renovaties zullen gebouwen hun energie-efficiëntie moeten verbeteren door middel van isolatiewerkzaamheden, verbeteringen aan het verwarmingssysteem en andere maatregelen.

broken image

Wat we moeten doen


Tegen de achtergrond van de energiecrisis streeft Europa ernaar zijn koolstofarme doelstellingen voor 2030 en 2050 te halen. Nu de conventionele energieprijzen snel stijgen en hernieuwbare energiebronnen een groter aandeel in de energievoorziening krijgen, is goedkope, hoogrenderende PV op daken de kosteneffectieve keuze. Op verschillende plaatsen zijn beleidsmaatregelen ingevoerd, zoals overheidssubsidies, belastingvoordelen en tariefverminderingen, en versnelde goedkeuringen voor netaansluitingen, om de ontwikkeling van gedistribueerde PV aan te moedigen. Voor ons is het zo vroeg mogelijk installeren van PV-panelen ongetwijfeld de beste optie. Lees Maysun's "Terugverdientijd voor PV-installatie".

broken image

Maysun Solar, als PV-module fabrikant met 15 jaar professionele ervaring, kan u voorzien van hoge kwaliteit zonnepanelen, klik op de knop hieronder om contact met ons op te nemen voor een product offerte.